T

ato norma je pro posuzování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a specifikuje požadavky na SMBOZP tak, aby organizace mohly řídit svá rizika v oblasti BOZP a zlepšovat svou výkonnost v této oblasti. OHSAS 18001 lze zavést ve všech organizacích, které mají zájem vytvořit, implementovat, udržovat a neustále zlepšovat SMBOZP za účelem odstranění nebo minimalizace rizik u pracovníků a dalších zainteresovaných stran, které by mohli být vystaveny nebezpečím v oblasti BOZP souvisejícím s jejími činnostmi.smbozp 3 1 Norma OHSAS 18001 neuvádí specifická kritéria výkonnosti v oblasti BOZP, ani neposkytuje podrobné specifikace pro navrhování systému managementu pro tuto oblast. Všechny požadavky OHSAS 18001 jsou určeny k tomu, aby byly včleněny do jakéhokoli SMBOZP. Rozsah uplatnění všech požadavků závisí na takových faktorech, jako jsou politika BOZP organizace, povaha činností a rizik a složitosti jejích činností. Přínosy certifikace SMBOZP: zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření obchodních příležitostí vetší úspěšností ve výběrových řízeních, orientaci v legislativě v oblasti BOZP, vytvoření předpokladů plnění právních a jiných požadavků a tím minimalizování možných úrazů, pozitivní vnímaní organizace okolím, uvědomování si vlastní odpovědnosti v oblasti BOZP, řešení současných problémů a předcházení problémům budoucím v oblasti BOZP, Související normy a jiné požadavky: ČSN OHSAS 18001:2008 „Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky“