Tato norma je pro posuzování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a specifikuje požadavky na SMBOZP tak, aby organizace mohly řídit svá rizika v oblasti BOZP a zlepšovat svou výkonnost v této oblasti. ISO 45001 lze zavést ve všech organizacích, které mají zájem vytvořit, implementovat, udržovat a neustále zlepšovat SMBOZP za účelem odstranění nebo minimalizace rizik u pracovníků a dalších zainteresovaných stran, které by mohli být vystaveny nebezpečím v oblasti BOZP souvisejícím s jejími činnostmi.smbozp 3 1 Norma ISO 45001 neuvádí specifická kritéria výkonnosti v oblasti BOZP, ani neposkytuje podrobné specifikace pro navrhování systému managementu pro tuto oblast. Všechny požadavky ISO 45001 jsou určeny k tomu, aby byly včleněny do jakéhokoli SMBOZP. Rozsah uplatnění všech požadavků závisí na takových faktorech, jako jsou politika BOZP organizace, povaha činností a rizik a složitosti jejích činností.

 

Přínosy certifikace SMBOZP:

- zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření obchodních příležitostí vetší úspěšností ve výběrových řízeních,

- orientace v požadavcích právních předpisů v oblasti BOZP,

- vytvoření předpokladů plnění právních a jiných požadavků a tím minimalizování možných úrazů,

- pozitivní vnímaní organizace okolím,

- uvědomování si vlastní odpovědnosti v oblasti BOZP,

- řešení současných problémů a předcházení problémům budoucím v oblasti BOZP,

 

Související norma:

ČSN ISO 45001:2018 „Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití“