Tato norma specifikuje požadavky na EMS tak, aby organizaci umožnila vyvinout a zavést politiku a stanovit cíle, které zahrnují požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na organizaci vztahují a informace o významných environmentálních aspektech (které organizace identifikovala a které může řídit nebo mít na ně vliv). ISO 14001 lze zavést ve všech organizacích, které si přejí vytvořit, zavést, udržovat a zlepšovat systém environmentálního managementu.

Všechny požadavky ISO 14001 jsou určeny k tomu, aby byly včleněny do jakéhokoli systému environmentálního managementu. Rozsah uplatnění všech požadavků závisí na takových faktorech, jako jsou environmentální politika organizace, povaha činností, výrobků nebo poskytovaných služeb, lokalita a všechny ostatní podmínky, v nichž organizace pracuje.

Přínosy certifikace EMS:

  • řízení aspektů, kterými organizace ovlivňují životní prostředů
  • vytvoření předpokladů plnění právních a jiných požadavků a tím minimalizování možných postihů
  • pozitivní vnímaní organizace okolím
  • uvědomování si vlastní odpovědnosti v oblasti životního prostředí
  • řešení současných problémů a předcházení problémům budoucím v oblasti životního prostředí

Související norma:

ČSN EN ISO 14001:2016 "Systém environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití“